Endokrinologische Tumore
Endokrinologische Tumore


105.01 Paragangliom-Phäochromozytom-Syndrom I AIP, CDC73, MAX,MEN1, NF1, RET, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, TMEM127, VHL | Panel < 25 kB

107.01 Schilddrüsenkarzinom – Basisdiagnostik I APC, PRKAR1A, PTEN,RET, SDHB, SDHC, SDHD, STK11, TP53 | Panel < 25 kB

108.01 Schilddrüsenkarzinom I APC, ATM, CHEK2, DI CER1, FLCN, MEN1,MUTYH, PTEN, RET, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, STK11 | Panel > 25 kB

000.00 MEN2A/2B I RET

000.00 MEN1 I MEN1